GT Hírek 2021.05.13.

TAO adó- és adóalap csökkentő tételek

Judit

Az adóévi kalkuláció véglegesítése során fordítson figyelmet a lehetséges TAO adó- és adóalap csökkentő tételekre!

Vészesen közeledik a naptári évvel megegyező üzleti éves vállalkozások társasági adó bevallási határideje, 2021. május 31. (Azonban ahogyan azt korábbi hírlevelünkben kifejtettük, egy nemrég kiadott Pénzügyminisztériumi tájékoztató szerint a beszámoló közzététel, illetve a NAV-hoz benyújtandó éves adóbevallások határidejét a koronavírus járvány miatt elmulasztók igazolási kérelem benyújtásával 2021. június 30-ig mentesülhetnek a szankciók alól.). A közelgő határidőre való tekintettel jelen hírlevelünkben összegyűjtöttünk néhány olyan társasági adó kötelezettséget csökkentő lehetőséget, amelyekről az adóévet követően, de még a beszámoló elfogadása előtt is dönthetnek a vállalkozások, és amelyek segítségével a nyereség minél nagyobb hányadát új befektetéseikre vagy működési költségeik finanszírozására tudnák fordítani.

 

1. Fejlesztési tartalék

A fejlesztési tartalékkal kapcsolatos szabályok a koronavírus-járvány következtében módosultak és a 2020. adóévben az adózás előtti nyereség összegéig, de adóévenként legfeljebb 10 milliárd forint összegig képezhető az adóévben, eredménytartalékból lekötött tartalékba való átvezetés formájában. Az adóalap csökkentő tétel figyelembevételének feltétele, hogy a lekötött tartaléknak az adóév utolsó napján is fenn kell állnia és csak meghatározott beruházások következő négy adóévben való megvalósítása során oldható fel. A döntés során fontos tisztában lenni azzal, hogy a fejlesztési tartalék nem kedvezmény, csupán halasztott TAO fizetési kötelezettséget eredményez, viszont akár jelentős összegű kamatmentes forráshoz is juttathatja a vállalkozást tervezett beruházásai megvalósításához.

 

2. Kkv-k adókedvezménye

Amennyiben az adózó a tárgyi eszköz beszerzéshez, vagy előállításhoz pénzügyi intézménytől igénybe vett hitelszerződésének megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősül, akkor ebben az esetben az eredeti hitelszerződés, a hitel visszafizetésére előírt határidő évének végéig, de legfeljebb amíg a tárgyi eszköz az adózó nyilvántartásában szerepel, az elszámolt kamatok összege adókedvezményként érvényesíthető. Ez az adókedvezmény a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékáig érvényesíthető, továbbá mivel ez minimális támogatásnak minősül, így a beruházás jellegétől függően érvényesítése során további összeghatárokat is figyelembe kell venni.

 

3. Kkv-k beruházási adóalap kedvezménye

Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók csökkenthetik adózás előtti eredményük összegéig az adóalapjukat, a következő beruházások kapcsán:

  • a korábban még használatba nem vett ingatlan értékével,
  • a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével,
  • az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékével,
  • valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értékével.

Ezen adóalap csökkentési lehetőség is, de minimális támogatásnak minősül, így a beruházás jellegétől függően érvényesítése során további összeghatárokat is figyelembe kell venni.

 

4. Értékcsökkenési leírás figyelembevétele

Amíg a számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás költsége és a kivezetett eszközök könyv szerinti értéke növeli az adózás előtti eredményt, addig a társasági adó törvény által elismert értékcsökkenési leírás értéke és a kivezetett eszközök számított nyilvántartási értéke csökkenti azt. A számviteli törvény az eszközök hasznos élettartama és várható maradványértékük alapján határozza meg az eszközök értékcsökkenési leírását. Ezzel szemben a társasági adó törvény számos eszköz esetében előre rögzített lineáris értékcsökkenési leírást ír elő, illetve bizonyos esetekben választási lehetőséget is biztosít a főszabály szerinti kulcstól magasabb mértékű értékcsökkenési leírás választására.

Az utóbbi választás alapján fordulhat elő olyan eset, hogy a társaság a számviteli törvény szerint választott értékcsökkenési leírási kulcsnál magasabb társasági adó törvény szerinti értékcsökkenési leírási kulcsot választ. Így az eszköz hasznos élettartamának kezdeti éveiben csökkentheti társasági adóját, hiszen a magasabb társasági adó törvény szerint megállapított értékcsökkenési leírás adóalap csökkentő tételnek minősül.

 

5. Munkaerő állomány kapcsán igénybe vehető kedvezmény

Az adókalkuláció során érdemes ellenőrizni a munkaerő állományt is.

  • Megváltozott munkaképességű dolgozó kedvezménye

Megváltozott munkaképességű személyenként havonta fizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér összegével csökkenthető a társasági adó alapja. A kedvezmény feltétele, hogy a társaság átlagos állományi létszáma nem haladhatja meg a 20 főt.

  • Szakképzéshez kapcsolódó kedvezmény

A szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként a megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-a érvényesíthetőadózás előtti eredményt csökkentő tételként.

  • Speciális foglalkoztatotti körhöz kapcsolódó adóalap kedvezmények

Az előző pontban említett szakképzésben részt vett tanulók közül, aki sikeres szakmai vizsgát tett, és őket a vállalkozás tovább foglalkoztatta, illetve a korábban munkanélküli, vagy a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személyek foglalkoztatásának ideje, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adóval csökkenthető a társasági adó alapja.

 

6. Kapcsolt vállalkozások által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység utáni adóalap kedvezmény

A társasági adó alanya a saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység után, ha nem érvényesíti teljes összegben a kedvezményt, akkor a fennmaradó részt a kapcsolt vállalkozása is figyelembe veheti adózás előtti eredményt csökkentő tételként. Így érdemes lehet a kapcsolt vállalkozásoknak ezzel az átadható opcióval élni.

Az átadáshoz az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

  • a kutatásfejlesztési tevékenységnek mindkét kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódnia kell,
  • a maradék kedvezményt igénybe vevő vállalkozás rendelkezzen az adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása előírás szerinti adat tartalmú írásos nyilatkozatával is.

A fenti lehetőségek egyrészt csökkentik a 2020. évi társasági adó összegét és így csökken a május 31-én fizetendő adókülönbözet, amennyiben a tényleges adó összege magasabb volt az év közben megfizetett adóelőlegnél, vagy ha az adókülönbözet magasabb volt a tényleges adónál, akkor a különbözet vissza is igényelhető. Továbbá nem elhanyagolható előny az sem, hogy a 2020. évi társasági adó csökkentésével csökken a 2021. második és 2022. első félévre fizetendő TAO előleg összege is, amely javítja a társaság likviditási helyzetét. Tehát érdemes átgondolnia minden vállalkozásnak, még az adóévi kalkuláció elkészítése előtt a fenti lehetőségeket. Ahogy a fenti felsorolásból is látható ezen adó- és adóalap csökkentési lehetőségek igen szerteágazóak és a hozzájuk kapcsolódó szigorú eljárási- és feltételrendszerek ismerete elengedhetetlen az adókockázatok elkerülése végett.