GT Hírlevél 2020.11.23.

Őszi Adócsomag

Judit

Az Országgyűlés elfogadta az őszi adócsomagot tartalmazó T/13258. számú törvényjavaslatot. Hírlevelünkben az ebben foglalt módosításokról adunk egy összefoglaló jellegű képet, illetve ismertetjük a legfontosabb változásokat. Kérjük, keresse szakértőinket amennyiben a részletekkel, a hatálybalépéssel, illetve az átmeneti szabályokkal kapcsolatban szeretne kérdezni. További adózási tárgyú törvénymódosító javaslatokat jelenleg is tárgyal az Országgyűlés, ezekről elfogadásukat követően tájékoztatjuk Önöket.
 
Általános forgalmi adó
 
A törvénymódosítás ülteti át a magyar jogrendbe az ún. e-kereskedelemre (webshop értékesítésre) vonatkozó, 2021. július 1-től életbe lépő Európa Uniós szabályokat. Ezek a módosítások négy nagy területet ölelnek fel, így

 • változnak a Közösségen belüli távértékesítés szabályai,
 • eltörlik a kis értékű import küldemények áfa mentességét,
 • adófizetésre kötelezetté válnak az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok, valamint
 • a törvénymódosítás a fentiekhez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettséget is bevezeti (amit a 282/2011 tanácsi végrehajtási rendelet határoz meg) és adoptálja az egyablakos rendszert az új típusú adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez. 

 
Áfacsoport létrehozása, megszüntetése, valamint a csoporthoz való csatlakozás vagy kiválás esetén az adózók megjelölhetik, hogy mely jövőbeli időponttól kérik a változás életbelépését.
 
A módosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódóan az adó alapját akkor is lehessen utólag csökkenteni, ha a vevő nem minősül adóalanynak. Az adóalanyokra vonatkozó feltételrendszert kell ebben az esetben is alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a nem adóalany vevőt nem kell előzetesen írásban értesíteni az adóalap-csökkentési szándékról. Ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés, hogy – amennyiben a feltételek teljesülnek – a nem adóalany vevőkkel szembeni behajthatatlan követelések áfája a 2021. január 1. előtt, de 2015. december 31. után teljesített ügyletek esetében is visszaigényelhető.
További változás, hogy

 • az adóalap-csökkentésnek nem feltétele az esedékességtől számított egy év eltelte, akkor, ha a polgári jogi elévülési idő nem haladja meg az egy évet (pl.: elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizetési szerződések).
 • behajthatatlan követelésnek minősül az a követelés is, melynek megfizetése alól a természetes személyek adósságrendezési eljárása során a bíróság által hozott döntés alapján mentesül az adós.

 
Változnak az adószám törlése esetén alkalmazható szabályok az adólevonási jog tekintetében. Amennyiben az adóalany adószámát kérelemre az adóhatóság újra megállapítja, akkor az adólevonási jog az adószám törlését követő időszakban is fennmarad. A jelenlegi szabályok szerint a törlés véglegessé válásával az adólevonási jog is elenyészik.
 
A korábbi tervekkel ellentétben a munkaerőkölcsönzéshez kapcsolódó belföldi fordított adózás tovább él majd. Azonban, ha a derogációs felhatalmazást Magyarország kérelme ellenére nem hosszabbítja meg az EU, úgy a fordított adózás csak az építőipari munkaerő kölcsönzésre korlátozódik.
 
A törvénymódosítás 2021. július elsejétől lehetővé teszi, hogy a NAV – a hozzá beérkezett adatok alapján – elkészítse az adózó áfa bevallás tervezetét (eÁfa). Ennek keretében az adóhatóság a tárgyidőszakot követő 12. naptól az adóalany rendelkezésére bocsátja az adóhatóságnál nyilvántartott tárgyidőszaki fizetendő adót és annak alapját, valamint az adóalanyra áthárított adót és alapját. Ezt a bevallás tervezetet az erre a célra rendszeresített online felületen lehet kiegészíteni, módosítani, illetve elfogadni. A bevallástervezet elfogadása a belföldi összesítő jelentés benyújtását is magába foglalja. Azon vállalkozások, amelyek áfabevallási gyakorisága 2021. júliusát követően változik (például negyedéves bevallóból havi bevallóvá válnak) csak 2022. január 1-jét követően élhetnek a bevallástervezet lehetőségével. Fontos, hogy a bevallás tervezet alkalmazása nem kötelező. Az adózók az eddig megszokottak alapján, az erre rendszeresített nyomtatványon is teljesíthetik áfa bevallásukat.
 
A törvénymódosítás kiterjeszti azon adatok körét melyet számla kiállítás során jelenteni kell a NAV-nak. Így 2021. január 4-től az adatszolgáltatás kötelező része lesz:

 • a számla pénzneme, illetve külföldi pénznem esetében az átváltáshoz használt árfolyam.
 • áfa törvény alapján termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak minősülő ingyenes ügyletek esetében ennek ténye valamint, azt, hogy a számlán feltüntetett áfát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő köteles-e megtéríteni.
 • magyar áfa törvény területi hatályán kívül teljesített ügyletekről kiállított számla esetében a területi hatályon kívüliség ténye.

 
Társasági adó
 
Az Európai Unió ún. feketelistáján szereplő, nem együttműködő országokban lévő vállalkozás vagy telephely esetében – a kapcsolódó adóalap-növelő tétel szempontjából – nem alkalmazhatóak az ellenőrzött külföldi társaság fogalom határérékekhez kötött kivételei. Módosulnak az ellenőrzött külföld társaságokhoz kapcsolódó adóalap csökkentő tételek, annak érdekében, hogy a valódi jogügyletekből származó jövedelmek adómentesek lehessenek.
 
Külföldi személyek magyarországi tevékenységének vizsgálatakor további szempontokat is figyelembe kell venni annak megítélésekor, hogy a külföldi személynek keletkezik-e Magyarországon telephelye. Telephelynek minősül az is, ha egy külföldi vállalkozás vele munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló természetes személyen keresztül szolgáltatást nyújt, ha a szolgáltatásnyújtás időtartama bármely 12 hónapos időszakban meghaladja a 183 napot. Ezen túlmenően minden olyan esetben is telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni a külföldi személyt, ha a tevékenysége megfelel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény telephely fogalmának.
 
Az adózókra nézve hátrányosan változnak az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének szabályai. Az új rendelkezések értelmében az adókedvezmény nem használható fel személygépkocsi (sem elektromos személygépkocsi) vásárlására, kivéve azon speciális gépjárműveket, melyek gyári kialakításuk okán teherszállításra átalakíthatók. Ezt a korlátozást a jelen törvény hatályba lépését követően megkezdett beruházások és felújítások esetén kell alkalmazni.
 
Megszűnik a fejélesztési tartalék 10 milliárd forintos korlátja, így ez az adóalap csökkentő tétel az adózás előtti nyereség teljes összegéig érvényesíthető lesz.
 
A Számviteli törvény változtatására tekintettel hatályon kívül helyezik, az osztalékok elengedéséhez kapcsolódó adóalap módosító tételeket (amely szerint az osztalékot juttató csökkenthetett az elengedés miatti bevétellel, illetve a tagnak nem kellett növelni az elengedés miatti ráfordítással).
 
kamatlevonás korlátozással összefüggően a törvény módosítja a csoportszinten megállapított adóalap növelési kötelezettség egyes csoporttagoknál figyelembe veendő részarányát. A jövőben, a le nem vonható tétel nettó finanszírozási költség arányos részét kell figyelembe venni az egyedi adóalapokban.
 
Látványcsapatsport támogatás a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségekre is nyújtható.
 
Személyi jövedelemadó
 
2021-től megváltozik a személyi jövedelemadóban igénybe vehető személyi kedvezmény érvényesíthetőségének módja. A külön kormányrendeletben meghatározott betegségekben szenvedő adózók eddig az összevont adóalapjuk adóját csökkenthették a minimálbér 5%-ának megfelelő összeggel. Az új szabályok alapján a kedvezményt a jövőben nem az adóból, hanem az összevont adóalapból lehet érvényesíteni. Az adóalap kedvezmény mértéke jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada (száz forintra kerekítve), így az adóteher csökkenésének összege megegyezik a korábbi kedvezmény értekével. Ennek a kedvezménynek az érvényesítése megelőzi az első házasok illetve a családi kedvezmény igénybe vételét.
 
A törvény kihirdetésétől adómentes a kifizető által biztosított védőoltás és járványügyi szűrővizsgálat. (Korábban csak a védőoltás volt tételesen felsorolva az adómentességek között.)
 
A SZÉP kártya juttatások összesített értékhatára, 2021-től – amely összegig béren kívüli juttatásként kezelhető – 450 ezer forint függetlenül attól, hogy a munkaadó költségvetési szerv vagy egyéb munkáltató.
 
Egy külön – már kihirdetett – törvénymódosítás alapján a SZÉP kártyára fizetett béren kívüli juttatások koronavírus járványra tekintettel bevezetett szociális hozzájárulási adó mentessége fél évvel, 2021. június 30-ig meghosszabbodott.
 
Kisvállalati adó (KIVA)
 
A KIVA választásának feltételeként meghatározott bevétel és mérlegfőösszeg korlátok a korábbi 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkednek. Ezzel párhuzamosan az adóalanyiság megszűnését jelentő 3 milliárd forintos értékhatár 6 milliárd forintra módosul.
 
Az adóalanyiság megszűnéséhez kapcsolódó könnyítés, hogy eddig az adóalanyiság automatikus megszűnését jelentette, ha az adóalany végrehajtható nettó adótartozása az év utolsó napján az 1 millió forintot meghaladta. A jövőben az adóhatóság az adóalanyiság megszüntetését visszavonja, ha a megszüntető határozat véglegessé válásáig az adózó megfizeti az adótartozását.
 
Ezen túlmenően, a KIVA-ról a társasági adóra áttérő adóalanyokra vonatkozó bizonyos szabályok is változnak.
 
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
 
Pontosítják a januárban hatályba lépő, szigorodó KATA szabályokat. Tekintettel arra, hogy külföldi kifizetők esetében a 40%-os adó nem a kifizetőt, hanem a kisadózót terheli, ilyen esetekben csak a bevétel 71,42%-a minősül majd adóalapnak.  
 
Helyi iparűzési adó (HIPA)
 
Új rendelkezések jelennek meg a kapcsolt felek között alkalmazott szokásos piaci árak vonatkozásában (az Adózás rendjéről szóló törvény szabályai alapján a HIPA alap megállapításakor eddig is piaci árakat kellett alkalmazni). A nettó árbevétel csökkentése, illetve a nettó árbevételt csökkentő tételek figyelembe vétele csak akkor lehetséges a HIPA kötelezettségének megállapításakor, ha az adózó rendelkezik a másik fél nyilatkozatával, hogy az említett korrekciókkal növelte a saját HIPA alapját vagy az ennek megfelelő külföldi adóalapját, mely lehet iparűzési adó, társasági adó vagy ezeknek megfelelő egyéb adó.
 
Megszűnik az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység, mint fogalom és ebből adódóan az ezen tevékenység után fizetendő adó is. Ezzel összhangban kiegészül a HIPA telephely fogalma azokkal az építőipari tevékenységekkel, melyek folytatása a 180 napot meghaladja.
 
A megváltozott telephely fogalom és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység megszűnése miatt módosul az építési tevékenységet folytató vállalkozások speciális adóalap-megosztási módja. Az adóalap eszközarányos megosztásához kapcsolódó további változás, hogy a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek értékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni.
 
Rendezi a törvény a számviteli törvény szerinti hiba adóbevallásban történő kezelését is. Így amennyiben a vállalkozó a számviteli törvény szerinti jelentős vagy nem jelentős összegű hibára tekintettel önellenőrzést végzett, vagy az adóhatóság végzett ellenőrzést és a hiba a feltárás évének HIPA alapjára is hatással volt, úgy a hiba feltárásának adóévének iparűzési adóalapjában is figyelembe kell venni a hiba korrekcióját. Fontos, hogy az adózó dönthet úgy, hogy a feltárt hiba hatását a feltárás adóévének adómegállapítása során veszi figyelembe és nem önellenőrzi a korábbi adóévet (éveket).
 
A HIPA bevallások benyújtásának módja is változik. Az adóbevallásokat a jövőben kizárólag az állami adóhatósághoz lehet benyújtani, a helyi adóhatósághoz történő benyújtás lehetősége csak az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozók számára marad meg.
 
A jövőben egységesek lesznek a helyi adóhatósághoz tartozó nyomtatványok, az önkormányzatok – a helyi rendeletekben meghatározott kedvezményekre tekintettel – csak az adatbejelentési és az idegenforgalmi adó bevallásokat egészíthetik ki. A mentességet nem alkalmazó vállalkozások, bejelentési kötelezettségüket a minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon is benyújthatják az egyes önkormányzatokhoz.
 
Gépjárműadó
 
A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok átkerülnek az önkormányzatoktól az állami adóhatósághoz. Az átállás miatt a 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségnek 2021. április 15. napjáig kell eleget tenni.
 
Hitelintézeti különadó
 
A törvénymódosítás pontosítja, hogy a járványhelyzet során megfizetett hitelintézeti különadó adóvisszatartás útján az elkövetkező 5 évben csökkenti a pénzügyi szervezetek különadóját, évenként legfeljebb a 2020-as adó 20%-ának mértékéig.
 
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
 
Nem tárgya a turizmusfejlesztési hozzájárulásnak a közvetített szolgáltatásként nyújtott, 5% áfa mértékkel adózó éttermi és szálláshely szolgáltatás.
 
Illeték
 
A módosítás pár kivétellel eltörli az első fokú közigazgatási hatósági eljárás megindításához kapcsolódó eljárási illetékkötelezettséget. Teszi ezt úgy, hogy az illeték törvény korábbi rendszerét átszervezi, az 1. sz. mellékletben az illetékköteles a 2. sz. mellékletében az illetékmentes eljárások körét határozza meg. A gazdálkodó szervezetek fizetési könnyítésére és adómérséklésére vonatkozó és a szakhatósági eljárások illetékmentesek lesznek.
 
Adózás rendje
 
Az adózói minősítéshez kapcsolódó kiegészítés kimondja, hogy a csoportos adóalany megbízható minősítésekor nem kell figyelembe venni azt, ha a csoporthoz újként csatlakozó vállalkozás még nem működik legalább 3 éve. Ezt a rendelkezést először 2020. negyedik negyedévét követő minősítésekre kell alkalmazni.
 
2021. január 1-jétől

 • a csoportos társasági adóalanyokra is kiterjesztik a fizetési könnyítés tilalmát;
 • a megbízható adózók által évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi automatikus részletfizetési lehetőség a jelenlegi legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozás helyett legfeljebb 3 millió forint összegű tartozás esetén is igénybe vehető;
 • természetes személyek már nem csak 500 ezer, hanem 1 millió forint összegű adótartozásra is kérhetnek 12 havi részletfizetést;
 • eltörlik azt a megbízható adózókra vonatkozó kedvező rendelkezést, miszerint a kiszabható adóbírság mérsékelt, azaz az adóbírság – megbízható adózok esetében is – az adóhiány 50%-a, súlyosabb esetekben annak 200%-a lehet.

 
Változás még, hogy bizonyos esetekben nem alkalmazandó a súlyosbítási tilalom, illetve a törvénymódosítás a felügyeleti intézkedés iránti kérelem esetében is bevezeti az új ténynek, körülménynek előadhatóságára vonatkozó korlátokat. Ezeket a szabályokat a 2021. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
 
2021. július 1-től megszűnik a tartós feltételes adómegállapítás intézménye.
 
DAC 6
 
A változás értelmében, amikor egy ügylethez kapcsolódóan több jelentésre kötelezett közreműködő is érintett, valamennyi kötelezett köteles egy közös azonosítót feltüntetni a jelentésében, melyet az adóhatóság az elsőként adatot szolgáltató közreműködő bejelentése alapján állít elő. A módosítás szabályozza, hogy ezt az azonosítót meg kell osztani más közreműködőkkel.
 
Számvitel
 
A módosítás egyértelműsíti, hogy ázsiós tőkeemelés esetén a tőketartalékban bekövetkező változás könyvelésének időpontja megegyezik a kapcsolódó jegyzett tőke változás könyvelésének időpontjával.
 
Az eredménytartalék változásainak jogcíme egy új eseménnyel bővül. E szerint az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni az elengedett osztalékkötelezettséget az elengedés időpontjában.
 
Az eredménykimutatás egyéb tételei között az IFRS-ekhez hasonlóan nettó módon kell a jövőben kimutatni a követelések engedményezésén valamint az immateriális és tárgyi eszközök értékesítésén elért eredményt.
 
A lekötött tartalékok képzési jogcíme kibővül az átalakulással összefüggésben keletkező, jogutódot terhelő adófizetési kötelezettséggel.
 
Azon gazdasági társaságok, melyeknek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák az éves beszámolójukat a mérlegfordulónapot követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelesek közzétenni.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.