GT Hírek 2021.07.12.

Növekvő adminisztrációs terhek, állami elővásárlási jog és 90%-os bányajáradék

Judit

Jelentősen növekvő adminisztrációs terhek, állami elővásárlási jog és 90%-os bányajáradék egyes építőanyagokra

 

Regisztráció kötelessé válik egyes építőipari áruk kivitele Magyarországról, amelynek kapcsán elővásárlási jogot is érvényesíthet a magyar állam. Emellett kibővült az EKAER bejelentés köteles termékek köre számos építőanyaggal, és 90%-os kiegészítő bányajáradék sújtja majd bizonyos építőipari termék extraprofitját.

 

Kivitelhez kapcsolódó előzetes regisztráció:

Bizonyos építőipari nyersanyagok és termékek (pl.: kavics, sóder, kő, bizonyos cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek, valamint egyes vas, acél és gipsz termékek stb.) Magyarországról külföldre történő értékesítése vagy egyéb célú kiszállítása csak a belgazdaságért felelős miniszterhez történő előzetes bejelentést követően valósítható meg. Az előzetes bejelentést a 2021. július 16-át követő kiszállítások vonatkozásában kell először megtenni. Ettől az időponttól a magyar állam a bejelentésköteles építőanyagokra elővásárlási jogot, illetve vételi jogot is érvényesíthet.

A kivitelt megelőzően bejelentésköteles építőanyagok köre, amelyek vonatkozásában a magyar állam elővásárlási, vagy vételi opcióval élhet, a 402/2021. (VII. 8.) Kormányrendeletet mellékletében található meg.

 

A bejelentés tartalmazza többek között a bejelentő adatait, az építőanyag megnevezését, annak mennyiségi mutatóit, a szerződésben meghatározott árát, ennek hiányában az építőanyag aktuális piaci értékét, valamint az építőanyag szállítását végző jármű azonosításához szükséges adatokat és a határátlépés tervezett helyét.

A kivitelt megelőző bejelentéshez csatolni kell az építőanyag külföldre történő értékesítése esetén az adásvételi szerződést, vagy az elfogadott ajánlatot, valamint a számlát (ha az már ki lett állítva) másolatban. Mind eladás mind egyéb célú kivitel esetén pedig mellékelendő a bejelentéshez a fuvarozással kapcsolatos szerződés, és egyéb kiszállítást alátámasztó dokumentum másolata. Amennyiben a fenti okiratok nem magyar nyelven kerültek kiállítása, akkor azok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

 

Az érintett építőipari termékek jogszerűen csak akkor értékesíthetők, illetve vihetők ki Magyarország területéről, ha az előzetes bejelentés kapcsán a magyar állam nem él elővásárlási jogával, és ennek jelzéseként a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását a belgazdaságért felelős miniszter megküldi a bejelentő részére. A visszaigazolást a belgazdaságért felelős miniszter legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül küldi meg, amennyiben a magyar állam nem él elővásárlási joggal. A kiszállítás előtt tehát legalább 10 munkanappal előbb érdemes megtenni a bejelentést ahhoz, hogy jogszerű lehessen a kiszállítás.

A kivitelt megelőző bejelentés elmulasztása esetén a rendőrség és a vámhatóság az építőanyagot zár alá veheti, és azzal szemben, aki a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, az építőanyag értékének megfelelő, de legfeljebb 5 millió forint összegű pénzbírságot szab ki. A zár alá vett építőanyagra a magyar államot vételi jog illeti meg.

Az építőanyagok Magyarországról történő kiszállításához kapcsolódó előzetes bejelentési kötelezettség a jogszabály szerint csak a koronavírus járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt áll fenn.

 

EKAER kötelezettség:

A fentiek mellett 2021. július 9-től EKAER kötelessé válik bizonyos építőipari nyersanyagok és termék (pl.: falemezek és más faáruk, valamint kavics, sóder, kő, bizonyos cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek, továbbá egyes vas és acél termékek stb.) Közösségen belüli beszerzése, Közösségi értékesítése, valamint egyéb célú behozatala Magyarországra és kivitele Magyarországról, továbbá az első magyarországi nem végfelhasználó részére történő áfaköteles értékesítése, amennyiben ahhoz közúti gépjárművel végzett fuvarozás kapcsolódik.

 

Az építőanyagok kapcsán is alkalmazható a tömeghez és az értékhez kapcsolódó EKAER-mentesség, így nem kell EKAER bejelentést tenni az egy fuvarozás keretében az 1 millió forintos értékhatárt és az 500 kg bruttó tömeget meg nem haladó építőanyag ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére, ugyanazon gépjárművel végzett közúti fuvarozásával járó ügylet vonatkozásában.

Az EKAER bejelentésköteles termékek teljes listáját a 403/2021. (VII. 8.) Kormányrendelet melléklete tartalmazza. (Érdekesség, hogy az EKAER köteles építőanyagok köre nem egyezik meg egy az egyben a kivitelt megelőző bejelentésköteles építőipari termékek körével, amelyek kapcsán a magyar állam elővásárlási, vagy vételi joggal is élhet.)

 

A kockázatos termékekkel ellentétben az építőanyagok vonatkozásában EKAER biztosítékot nem kell nyújtani. A jelenleg hatályos jogszabály szerint az építőipari termékek csak ideiglenesen válnak EKAER kötelessé, a koronavírus okozta veszélyhelyzet megszűnéséig.

 

Kiegészítő bányajáradék

2021. július 9-től 90 % mértékű extra bányajáradékkal kell számolniuk azoknak a vállalkozásoknak, akik

  • bányajáradék fizetésére kötelezettek, és
  • főtevékenységük 2019-ben bizonyos termékek bányászata, illetve gyártása (kő-, gipsz-, kréta-, kavics-, homok-, és agyaggbányászat, illetve cement-, mész-, és gipszgyártás) volt, és
  • 2019 évi nettó árbevételük meghaladta a 3 milliárd forintot, valamint
  • az általuk kitermelt vagy feldolgozott, építési alapanyagként szolgáló termékeket a magyar kormány által meghatározott nettó ár feletti nettó ellenértéken adják el.

 

Az építőanyag értékesítést terhelő 90%-os mértékű bányajáradék tehát a tényleges nettó eladási ár, és a kormány által meghatározott nettó ár pozitív különbözete után kell megfizetnie a fenti feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak. Ennek tekintetében a magyar kormány az alábbi építőanyagok vonatkozásában a következő árakat határozta meg:

  • osztályozott homok 700 forint/tonna,
  • osztályozott kavics 900 forint/tonna,
  • osztályozott homokos kavics 700 forint/tonna,
  • természetes homokos kavics 700 forint/tonna,
  • cement 20 000 forint/tonna.

 

A kiegészítő bányajáradékot havonta kell megfizetni forintban, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. Amennyiben ez ellenérték nem forintban került megállapításra, akkor a kiegészítő bányajáradék alapjának és mértékének meghatározása során a számla vagy más számviteli bizonylat keltének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

 

Az új jogszabály értelmében azon vállalkozások, amelyek ugyan nem kötelezettek 90%-os kiegészítő bányajáradék fizetésére, de a fenti építőipari termékek értékesítésével foglalkoznak, szintén kötelesek a tisztességes haszon szerzésére irányuló ár megállapítására, figyelembe véve a fentiekben hivatkozott, a kormány által meghatározott árakat.

A kiegészítő bányajáradék fizetési köztelezettség a hatályos jogszabály szerint szintén csak a koronavírusra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet idején lesz érvényben.

 

Bízunk benne, hogy a fenti tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.